Privacyverklaring

Geldig per 1-9-2019

Christian Nijhof

1. Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Christian Nijhof geleverde producten en diensten.

Christian Nijhof, gevestigd te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden (https://christiannijhof.com/algemene-voorwaarden).

Christian Nijhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Christiannijhof.nl en te bereiken via info@christiannijhof.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Christian Nijhof verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Christian Nijhof van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Christian Nijhof (tenminste) worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast) (optioneel)
 • E-mailadres en IP-adres (in geval bestellingen via de webwinkel)
 • Bankgegevens (optioneel)

Verwerkt Christian Nijhof ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Christian Nijhof verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

3. Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Christian Nijhof, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:  

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om bestellingen in de webshop af te kunnen handelen;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Christian Nijhof. Bijvoorbeeld om u via een mail of nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Christian Nijhof. 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

4. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Christian Nijhof gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Christian Nijhof zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

5. Hoe lang we gegevens bewaren

Christian Nijhof zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens.  Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

6. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

Christian Nijhof deelt en/of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

7. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) en links naar andere websites

Christian Nijhof gebruikt technische en functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de site en functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Christian Nijhof maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Christian Nijhof inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Christian Nijhof de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Christian Nijhof draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@christiannijhof.nl.

9. Beveiliging

Christian Nijhof hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Christian Nijhof heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Christian Nijhof toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Christian Nijhofgebruik maakt van de diensten van derden, zal Christian Nijhof in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

10. Nieuwsbrief
Wij hebben een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en ander nieuws en/of diensten als onderdeel van deze website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Bij aanvang samenwerking of een bestelling wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. We versturen deze maximaal een keer per week.

11. Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Christian Nijhof u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@christiannijhof.nl.

12. Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@christiannijhof.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 19 juli 2019 en aangepast d.d. 23-4-2020.